ita

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment: ITA)

การประเมิน OIT ประจำปี 2563

1.โครงสร้าง

-แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

-ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนราชการภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

2.ข้อมูลผู้บริหาร

-แสดงรายนามของผู้บริหารหน่วยงาน

-ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน

3.อำนาจหน้าที่

-แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด

4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

-แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี

-มีข้อมูลรายละเอียดของแผน เช่นยุทธศาสตร์หรือแนวทางเป้าหมายตัวชี้วัดเป็นต้น

-เป็นแผนที่มีระยะบังคับใช้ครอบคลุมปีพ.ศ 2563

5.ข้อมูลการติดต่อ

-ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสารที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และแผนที่ตั้งหน่วยงาน

6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 

7.ข่าวประชาสัมพันธ์

-แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

-เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นปี พ.ศ.2563

8.Q&A

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆและหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบสอบถามได้โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทางเช่น Webboard กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น

-สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

9.Social Network

-แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานเช่น  Facebook Twitter Instagram เป็นต้น

-สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

10.แผนการดำเนินงานประจำปี

-แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น

-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชัปี พ.ศ. 2563

11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

-แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

-มีเนื้องหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

-เป็นข้อมูลผลงานของปี พ.ศ.2563

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

-แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี

-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562

13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

-แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยืดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

-มีข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือการปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

-แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริกการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

-มีข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับการบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดอย่างใร เป็นต้น

15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

-แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน

-เป็นข้อมูลในการให้บริการปี 2563

16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

-แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

-เป็นรายงานผลของปีพ.ศ 2563

17.E-Service

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ

-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรร  งบประมาณตามประเภทการใช้จ่าย เป็นต้น

-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พศ 2563

19.รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

-แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าเช่น ความก้าวหน้าการใช้งบประมาณเป็นต้น

-เป็นข้อมูลระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีพ.ศ 2563

20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค  ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

-เป็นรายงานของปีพ.ศ 2552

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

-แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560

-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีพ.ศ 2563การแสดง

22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  เช่น ประกาศเชิญชวน

-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีพ.ศ. 2563

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

-แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

-จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีพ.ศ 2563

24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี

-แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

-มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

-เป็นรายงานผลของปีพศ 2562

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

-นโยบายของผู้บริหารสูงสุดคือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน

-เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานปีพ.ศ 2563

26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-แสดงการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

-เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อ 25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อ 25

-เป็นการดำเนินการในปีพ.ศ 2563

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

-เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังบังคับใช้ในหน่วยงานปี พ.ศ. 2563

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี

-แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

-เป็นรายงานของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562

29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

-แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

-มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียนรายละเอียด ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการเป็นต้น

30.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์

-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

31.ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตประจําปี

-แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

-มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน  เช่น จำนวนเรื่องร้องเรียน เรื่องที่ได้รับการดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)

-เป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2563

32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์

-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

-แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผลเป็นต้น

-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

34.เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร

-แสดงเนื้อหาเจตจำนงหรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

-ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

-แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน

-เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี

-แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมินเช่นผลการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

-มีข้อมูลรายละเอียดผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

37.การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

-แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงฯ

-เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 36

-เป็นการดำเนินการปี พ.ศ. 2563

38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

-แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน

-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

-แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการเป็นต้น

-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

-แสดงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

-มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

-เป็นข้อมูลระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี

-แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

-ใช้รายงานผลของปี พ. ศ. 2562

42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

-แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2562

-มีรายละเอียดการวิเคราะห์ประเด็นข้อมูลบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานเป็นต้น

-มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆเช่นการกำหนดผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องการกำหนดขั้นตอนหรือ วิธีการปฏิบัติการกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

-แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

-มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563