คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของมีผู้สิทธิรับสมัครเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิรับสมัครเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

แผนป้องกันการทุจริต

ประกาศเจตจำนง-การทุจริต-2563

เนื้อหา-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-4-ปี-ปี2561-2564-

ประกาศแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต-2561-2564