แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565

ข้อบัญญัติ พ.ศ. 2565 

แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2565

วันที่ 30 กรกฏาคม 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกสำรวจพื้นที่นาข้าว(ช่วงเช้า)ได้รับความเสียหายจำนวน 3 หมู่บ้าน บ้านไชยสถาน หมู่ 2,บ้านก๊อด หมู่ 7 และบ้านทุ่งขาม หมู่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 30 กรกฏาคม 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกสำรวจพื้นที่นาข้าว(ช่วงเช้า)ได้รับความเสียหายจำนวน 3 หมู่บ้าน บ้านไชยสถาน หมู่ 2,บ้านก๊อด หมู่ 7 และบ้านทุ่งขาม หมู่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ข้อบัญญัติ งาบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  2. รายงานประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผล-แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.2561-2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.2561-2565-เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง-ฉบับที่-2

แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.2561-2565-เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง-ฉบับที่-3

แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.2561-2565-เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง-ฉบับที่4

แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.2561-2565-เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง-ฉบับที่-5

แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.2561-2565-เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง-ฉบับที่-6

แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.2561-2565-เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง-ฉบับที่-7

 

 

 

แผนป้องกันการทุจริต

ประกาศเจตจำนง-การทุจริต-2563

เนื้อหา-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-4-ปี-ปี2561-2564-

ประกาศแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต-2561-2564

รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ

ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ

วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : กองช่าง ได้ทำการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านนาท่อ หมู่ 1,บ้านตาแก้ว หมู่ 6,บ้านทุ่งขาม หมู่ 8 และบ้านนาท่อใหม่ หมู่ 10 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : กองช่าง 🛠️ ได้ทำการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านนาท่อ หมู่ 1,บ้านตาแก้ว หมู่ 6,บ้านทุ่งขาม หมู่ 8 และบ้านนาท่อใหม่ หมู่ 10 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน แจ้งประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์ด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัสโควิด 19

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน แจ้งประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์ด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัสโควิด 19
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ