จัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

คู่มือประชาชน การรับชำระค่าจัดเก็บขยะมูล

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

ประกาศคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์) องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

ประกาศคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

ประกาศคู่มือประชาชน  กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ

คู่มือประชาชนภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

คู่มือประชาชนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แผ่นพับภาษีป้าย

แผ่นพับทะเบียนพาณิชย์