ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ – ธันวาคม ๒๕๖๕)

ประกาศไตรมาส

ประกาศผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2564

ประกาศผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2564

ประกาศผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2564

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศน์เมตรต่อชั่วโมง บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศน์เมตรต่อชั่วโมง บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบผลิตน้ำป

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนและปรับปรุงทางคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในตำบลไชยสถาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนและปรับปรุงทางคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในตำบลไชยสถาน หมูที่ 6 บ้านตาแก้ว หมูที่ 8 บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 9 บ้านเด่นใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถ

ประกาศแบบรายงานแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

ประกาศแบบรายงานแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 มกราคม 2564 – มีนาคม 2564

การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ม.ค.-มี.ค. 2564

รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม 2563- กันยายน 2563))

รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม 2563- กันยายน 2563)

รายงานผลไตรมาส4