ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ – ธันวาคม ๒๕๖๕)

ประกาศไตรมาส

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศน์เมตรต่อชั่วโมง บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศน์เมตรต่อชั่วโมง บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบผลิตน้ำป

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน:เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเชื่อมระหว่าง ถนนทุ่งขาม ถึงสายดู่ใต้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน:เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระหว่างสายทางเชื่อมระหว่าง ถนนทุ่งขาม ถึงสายดู่ใต้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม 2564 – กันยายน 2564)

ประกาศผู้ชนะ ไตรมาสที่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนปางค่า-น้ำปั้ว ถึงศรีเกิด-บ่อสวก และศรีเกิด-บ่อสวก ถึง หนองต้ม – บ่อสวก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนและปรับปรุงทางคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในตำบลไชยสถาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนและปรับปรุงทางคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในตำบลไชยสถาน หมูที่ 6 บ้านตาแก้ว หมูที่ 8 บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 9 บ้านเด่นใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถ

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติ่ม ครั้งที่ 1)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติ่มครั้งที่ 1)