ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและลงสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและลงสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564-ธันงาคม 2565)ประกาศไตรมาส

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ – ธันวาคม ๒๕๖๕)

ประกาศไตรมาส

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ

ประกาศผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2564

ประกาศผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2564

ประกาศผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2564

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศน์เมตรต่อชั่วโมง บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศน์เมตรต่อชั่วโมง บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบผลิตน้ำป

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน:เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเชื่อมระหว่าง ถนนทุ่งขาม ถึงสายดู่ใต้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน:เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระหว่างสายทางเชื่อมระหว่าง ถนนทุ่งขาม ถึงสายดู่ใต้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม 2564 – กันยายน 2564)

ประกาศผู้ชนะ ไตรมาสที่ 4