งานบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากร

คำสั่งแค่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

ประกาศยกย่องคุณธรรม-จริยธรรม-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563

การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ให้ปฏิบัติราชการแทน