แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565

ข้อบัญญัติ พ.ศ. 2565 

แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2565

ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ

ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

1.ข้อบัญญัติ

2.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 64

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : โดย…นายประพันธ์ ตันติ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ดำเนินการเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน โดยมีสมาชิกสภาท้องถิ่น /ผู้บริหารท้องถิ่น/ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน