ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน (สถ.4/5) และ (ผ.ถ.4/5)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน (สถ.4/5) และ (ผ.ถ.4/5) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (สถ.4/4) และ (ผ.ถ.4/4)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (สถ.4/4) และ (ผ.ถ.4/4) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านโปรแกรม zoom cloud meeting โดยสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน