ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์

👉 ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ โดยสแกน QR Code แบบประเมินความพึงพอใจฯ หรือคลิ๊กลิงค์ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeUvnQ1dC2ArA…/viewform ตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้

มอบอุปกรณ์ในการกู้ภัยและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : โดย… นายภาธร เดียวตระกูล หัวหน้าสำนักปลัด นายธีระพงษ์ วรรณงาม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายมาโนช ขันทพิริยา นักวิชาการสาธารณสุข ได้รับมอบอุปกรณ์ในการกู้ภัยและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดสาขาน่าน เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัย ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

มอบรถเข็นไฟฟ้าให้แก่ผู้พิการในพื้นที่ตำบลไชยสถาน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 : นายอนันต์ ไชยวุฒิ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ร่วมกับ นายภาธร เดี่ยวตระกูล หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่มอบรถเข็นไฟฟ้า ให้แก่ผู้พิการในพื้นที่ตำบลไชยสถาน จำนวน 3 ราย ได้แก่ บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2,บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 และบ้านก๊อด หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยการสนับสนุนอุปกรณ์พ่วงต่อรถเข็นไฟฟ้า (M- Wheel) จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)

วันที่ 3 กันยายน 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : กองช่าง ได้ทำการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 3 กันยายน 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : กองช่าง 🛠️ ได้ทำการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : กองช่าง ได้ทำการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านนาท่อ หมู่ที่ 1,บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 (แสนอุดม) และบ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : กองช่าง 🛠️ ได้ทำการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านนาท่อ หมู่ที่ 1,บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 (แสนอุดม) และบ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 : เวลา 00.00 น.- 12.00 น. : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : โดย… นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : มอบหมาย … งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานสาธารณสุข … ให้นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย พร้อมรถ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อนำทางรับ-ส่ง ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากเขาครึ่ง (จังหวัดแพร่) ไปยังโรงพยาบาล โดยเตรียมความพร้อมบริเวณห้วยน้ำอุ่น ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 : เวลา 00.00 น.- 12.00 น. : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : โดย… นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : มอบหมาย … งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานสาธารณสุข … ให้นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย พร้อมรถ 🚑 ปฏิบัติหน้าที่เพื่อนำทางรับ-ส่ง ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากเขาครึ่ง (จังหวัดแพร่) ไปยังโรงพยาบาล โดยเตรียมความพร้อมบริเวณห้วยน้ำอุ่น ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ทั้งนี้ ได้สนับสนุนเครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจและเป็นการลดความเสี่ยง การแพร่กระจายเชืิ้อไวัรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่ พื้นที่ตำบลไชยสถาน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และถนน

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : กองช่าง ได้ทำการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านทุ่งขาม หมู่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : กองช่าง 🛠️ ได้ทำการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านทุ่งขาม หมู่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 : เวลา 00.00 น.- 12.00 น. : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : โดย… นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : มอบหมาย … งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานสาธารณสุข … ให้นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย พร้อมรถ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อนำทางรับ-ส่ง ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากเขาครึ่ง (จังหวัดแพร่) ไปยังโรงพยาบาล โดยเตรียมความพร้อมบริเวณห้วยน้ำอุ่น ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 : เวลา 00.00 น.- 12.00 น. : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : โดย… นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : มอบหมาย … งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานสาธารณสุข … ให้นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย พร้อมรถ 🚑 ปฏิบัติหน้าที่เพื่อนำทางรับ-ส่ง ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากเขาครึ่ง (จังหวัดแพร่) ไปยังโรงพยาบาล โดยเตรียมความพร้อมบริเวณห้วยน้ำอุ่น ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ทั้งนี้ ได้สนับสนุนเครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจและเป็นการลดความเสี่ยง การแพร่กระจายเชืิ้อไวัรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่ พื้นที่ตำบลไชยสถาน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง

วันที่ 30 กรกฏาคม 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกสำรวจพื้นที่นาข้าว(ช่วงเช้า)ได้รับความเสียหายจำนวน 3 หมู่บ้าน บ้านไชยสถาน หมู่ 2,บ้านก๊อด หมู่ 7 และบ้านทุ่งขาม หมู่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 30 กรกฏาคม 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกสำรวจพื้นที่นาข้าว(ช่วงเช้า)ได้รับความเสียหายจำนวน 3 หมู่บ้าน บ้านไชยสถาน หมู่ 2,บ้านก๊อด หมู่ 7 และบ้านทุ่งขาม หมู่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน