งานกฏหมายและคดี แจ้งประชาสัมพันธ์ วินัยและการดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น

 

วินัยและการดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกรบการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กองกฏหมายและระเบียบท้องถิ่น

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒

สาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปสาระสำคัญระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542