วันที่ 27 สิงหาคม 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานสาธารณสุข จัดการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการดูแลผู้สูงอายุและบุคคบอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน (ห้องประชุม 1)

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานสาธารณสุข จัดการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการดูแลผู้สูงอายุและบุคคบอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน (ห้องประชุม 1)

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

 

 

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : โดย…นายประพันธ์ ตันติ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ดำเนินการเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน โดยมีสมาชิกสภาท้องถิ่น /ผู้บริหารท้องถิ่น/ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : โดย…นายประพันธ์ ตันติ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ดำเนินการเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน โดยมีสมาชิกสภาท้องถิ่น /ผู้บริหารท้องถิ่น/ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เรื่อง แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสถาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองพันทหารม้าที่15 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 27 สิงหาคม 2564

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
เรื่อง แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสถาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองพันทหารม้าที่15 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 27 สิงหาคม 2564
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : กองช่าง ได้ทำการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านนาท่อ หมู่ที่ 1,บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 (แสนอุดม) และบ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : กองช่าง 🛠️ ได้ทำการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านนาท่อ หมู่ที่ 1,บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 (แสนอุดม) และบ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : โดย… นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติคุณ “แม่ดีเด่น” ตำบลไชยสถาน ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน : ในการนี้ อบต.ไชยสถาน ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรค COVID-19 โดย สวมหน้ากากเพื่อลดความเสี่ยง ล้างมือด้วยแอลกอฮอร์ รักษาระยะห่าง เพื่อความปลอดภัย

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : โดย… นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติคุณ “แม่ดีเด่น” ตำบลไชยสถาน ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน :
👉ในการนี้ อบต.ไชยสถาน ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรค COVID-19 โดย
สวมหน้ากากเพื่อลดความเสี่ยง 😷 ล้างมือด้วยแอลกอฮอร์👏 รักษาระยะห่าง 🚷 เพื่อความปลอดภัย

วันที่ 7 สิงหาคม 2564 : เวลา 00.00 น.- 12.00 น. : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : โดย… นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : มอบหมาย … งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานสาธารณสุข … ให้นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย พร้อมรถ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อนำทางรับ-ส่ง ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากเขาครึ่ง (จังหวัดแพร่) ไปยังโรงพยาบาล โดยเตรียมความพร้อมบริเวณห้วยน้ำอุ่น ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ 7 สิงหาคม 2564 : เวลา 00.00 น.- 12.00 น. : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : โดย… นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : มอบหมาย … งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานสาธารณสุข … ให้นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย พร้อมรถ 🚑 ปฏิบัติหน้าที่เพื่อนำทางรับ-ส่ง ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากเขาครึ่ง (จังหวัดแพร่) ไปยังโรงพยาบาล โดยเตรียมความพร้อมบริเวณห้วยน้ำอุ่น ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ทั้งนี้ ได้สนับสนุนเครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจและเป็นการลดความเสี่ยง การแพร่กระจายเชืิ้อไวัรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่ พื้นที่ตำบลไชยสถาน

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม 2564

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานสาธารณสุข และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการศูนย์โควิด -19 ตำบลไชยสถาน ดำเนินการการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานสาธารณสุข และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการศูนย์โควิด -19 ตำบลไชยสถาน ดำเนินการการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานสาธารณสุข และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการศูนย์โควิด -19 ตำบลไชยสถาน ดำเนินการการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสถาน

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานสาธารณสุข และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการศูนย์โควิด -19 ตำบลไชยสถาน ดำเนินการการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสถาน