หนังสือเชิญประชุมสมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-1ประจำปี-พ.ศ.-2563

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-พ.ศ.-2563

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-3-ประจำปี-พ.ศ.-2563

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-4-ประจำปี-พ.ศ.-2563

 

หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน-สมัยสามัญ-สมัยแรก-ประจำปี-พ.ศ.-2563

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ประจำปี-พ.ศ.2563-1

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ประจำปี-พ.ศ.-2562-2 (1)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ประจำปี-พ.ศ.-2563

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง

วันที่ 29 กรกฏาคม 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกสำรวจพื้นที่นาข้าว(ช่วงเช้า)ได้รับความเสียหายจำนวน 3 หมู่บ้าน บ้านไชยสถาน หมู่ 2,บ้านตาแก้ว หมู่ 6 และบ้านก๊อด หมู่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 29 กรกฏาคม 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกสำรวจพื้นที่นาข้าว(ช่วงเช้า)ได้รับความเสียหายจำนวน 3 หมู่บ้าน บ้านไชยสถาน หมู่ 2,บ้านตาแก้ว หมู่ 6 และบ้านก๊อด หมู่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปะงบประมาณ 2563

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปะงบประมาณ 2563

ข้อบัญญัติ งาบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  2. รายงานประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผล-แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.2561-2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.2561-2565-เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง-ฉบับที่-2

แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.2561-2565-เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง-ฉบับที่-3

แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.2561-2565-เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง-ฉบับที่4

แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.2561-2565-เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง-ฉบับที่-5

แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.2561-2565-เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง-ฉบับที่-6

แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.2561-2565-เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง-ฉบับที่-7

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดบริการเก็บ ขนส่ง ขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ในวันพุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564 ซึ่งกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยจะเปิดให้บริการเป็นปกติในวันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 📢 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดบริการเก็บ ขนส่ง ขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ในวันพุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564 ซึ่งกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยจะเปิดให้บริการเป็นปกติในวันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
👉 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมมือคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง บรรจุในถุงขยะให้เรียบร้อย หรือในภาชนะรองรับที่มิดชิดป้องกันการคุ้ยเขี่ยของสุนัขและสัตว์อื่นๆ และหากพบเห็นการลักลอบนำขยะมาทิ้งในพื้นที่ โปรดแจ้ง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด หมายเลขโทรศัพท์ 054-718-231
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์

งานกฏหมายและคดี แจ้งประชาสัมพันธ์ วินัยและการดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น

 

วินัยและการดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น