Visitor Website

005793
Users Today : 6
Users Yesterday : 19
Users Last 7 days : 151
Users Last 30 days : 577
Users This Month : 335
Users This Year : 335
  • ประกาศซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศจัดซื้อ
  • ประกาศราคากลาง
  • รายงานผลการจัดซื้อ

สถานที่ตั้งสำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
10 ม.9 ตำบลไชยสถาน
อ.เมืองน่าน จ.น่าน
Email : chaisatarn055@gmail.com
facebook : https://www.facebook.com/chaisatarn.nan
โทรศัพท์ : 054-718231
โทรสาร : 054-718002 

 

สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
ปลัด อบต.ไชยสถาน         
:  
รอง
ปลัด อบต.ไชยสถาน   :  

ช่องทางติดต่อเรา

กลับด้านบน