แผนภูมิโครงสร้าง-อบต.ไชยสถาน

4..แผนภูมิโครงสร้าง-อบต.

งานสวัสดีการสังคมและพัฒนาชุมชนส่งเสริมการกเษตร

งานนโยบายและแผน

งานบริหารงานบุคคล

งานบริหารงานทั่วไป

งานกฎหมายและคดี

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม

การศึกษาและวัฒนธรรม

chaisathan_c015

นายชาญชัย กุลเจริญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.พัน๑๕

chaisathan_c017

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

chisatan_a010

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

chisatan_a010

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

chisatan_a010

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

chisatan_a010

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

chisatan_a010

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลไชยสถาน

chaisathan_c017

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

chisatan_a010

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

chisatan_a010

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

chisatan_a010

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

chisatan_a010

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

chisatan_a010

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ