ประกาศผลผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างถนนผิวจารจร

ประกาศผลผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างถนนผิวจารจร

การพิจารณาทบทวน ปรับปรุงหรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(สำหรับปีสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2562)

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน(ระดับหน่วยงานย่อย) กองการศึกษา

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน(ระดับหน่วยงานย่อย) กองช่าง

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน(ระดับหน่วยงานย่อย) กองคลัง

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานย่อย) สำนักปลัด

สถานที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน1

กฏหมายว่าด้วยว่าดการจัดตั้ง

กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้ง กรุงเทพ

กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้ง เทศบาล

กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้ง พัทยา

กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อบจ

กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อบต.

ศูนย์บริการข่าวสารทางราชการ

ศูนย์ข้อมูลของทางราชการ 2540 ปี 2563