กิจกรรมการศึกษากลุ่มไม้กวาดและกลุ่มแหนมในพื้นที่ตำบลไชยสถาน

โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ

โครงการนวัตกรรมธนาคารเวลา

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมพื้นบ้าน

โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคให้แก่เกษตรกรตำบลไชยสถาน

การมอบอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ