งานสวัสดีการสังคมและพัฒนาชุมชนส่งเสริมการกเษตร

งานนโยบายและแผน

งานบริหารงานบุคคล

งานบริหารงานทั่วไป

งานกฎหมายและคดี

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม

การศึกษาและวัฒนธรรม

chaisathan_c015

นายชาญชัย กุลเจริญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.พัน๑๕

chaisathan_c017

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

chisatan_a010

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

chisatan_a010

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

chisatan_a010

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

chisatan_a010

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

chisatan_a010

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลไชยสถาน

chaisathan_c017

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

chisatan_a010

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

chisatan_a010

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

chisatan_a010

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

chisatan_a010

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

chisatan_a010

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

chaisathan_c064
chisatan_a002

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

chisatan_a010

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

chisatan_a003

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

chisatan_a005

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

chisatan_a006

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

chisatan_a007

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

chisatan_a008

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

chisatan_a009

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

chisatan_a010

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

chisatan_a011

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ

chisatan_a012

นายทดสอบ ระบือนามไกล
พนักงานขับรถ