บุคลากร

บุคลากร

จำนวนบุคลากร
พนักงานส่วนตำบล     รวม 28 คน

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ระดับ
ผู้บริหารท้องถิ่น
1 นายศักดิ์ชาย  ดอนพนัส ปลัด อบต.  (นักบริหารงานท้องถิ่น) กลาง
2 นางสาวศศิวิมล  ณ ราช รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) ต้น
สำนักงานปลัด อบต.
1 นายภาธร  เดียวตระกูล หัวหน้าสำนักปลัด อบต.(นักบริหารงานทั่วไป) ต้น
2 นายมาโนช  ขันทพิริยา นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
3 นางกมลวรรณ  สนธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
4 นางนพาวัลย์ พันธุรี นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
5 นางสาวปุญณิศา  วงค์คำมา นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
6 นายธีระพงษ์  วรรณงาม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ
7 นายยอร์ช  สนธิ นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
8 นางศุภลักษณ์  ศรีวิไชย นิติการ ชำนาญการ
9 นางสาวสกายเดือน ปันต๊ะ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
10 นางสาววิไลวรรณ ใจคำ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
กองคลัง
1 นางสาวเอมอร  มันจันทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ต้น
2 นางสาวชวนพิศ  กิติวงศ์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
3 นางธัญวรัตน์  จันเสนา นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
4 นายโภคธร  ชัยวงศ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
5 นางรัตติกาล  สมมุติ นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
6 นางอารีย์  เศาระบุตร เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
กองช่าง
1 นายอนุชิต  ธรรมโน ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ต้น
2 นายสุริโย  กันทา นายช่างโยธา ชำนาญงาน
3 นายวิษณุ  ขจรบริรักษ์ วิศวกรโยธา ชำนาญการ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1 นายชัยชาญ  กุลเจริญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)
ต้น
2 นางจินตนา  พลหลัก นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
3 นางสุรีย์  ยะตัน เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

พนักงานครูส่วนตำบล รวม 4 คน

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระดับ
1 นางเยาวเรศ  จันต๊ะโมกข์ ครู ค.ศ.1
2 นางเพียร  สอนใจ ครู ค.ศ.1
3 นางลักขณา  ทิพย์พงศ์ทอง ครู ค.ศ.1
4 นางลำจวน  ณ น่าน ครู ค.ศ.1

พนักงานจ้าง รวม  22 คน

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
                                                        สำนักงานปลัด อบต.
1 นางสุภาพ  ปิจดี นักการภารโรง
2 นายทูล  อินปัน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
3 นายศาสตราวุธ  สถานแปง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตู้)
4 นายโชคชัย  สุทธิปัญโญ พนักงานขับรถยนต์
5 นายสุรชัย  นิรันรัตน์ พนักงานขับรถยนต์
6 นายนิยม อำมลา พนักงานขับรถยนต์
7 นายทูล เขียววงศ์ พนักงานดับเพลิง
8 นางวิจิตรา  นามวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
9 นางสาวสุภาวินีย์  ผ่องศรีสุข ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
10 นายพัฒน์  สุขมี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
11 นายวีรากร  นามวงค์ พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันฯ
12 นายรักชาติ  ปิมแปง พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันฯ
13 นายเดช  สวัสดี
พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่งานบริการทั่วไป
กองคลัง
1 นายสิทธิกร  ปันนิตามัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
2 นางสาวกาญจนา  ทะขัติ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
3 นางสาวธนิศา  ธารักษ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
กองช่าง
1 นายอรรถพล  ยาวิชัย ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
2 นางสาวพีรพร คำใจดี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
3 นายวรวุฒิ  วงค์ราช ผู้ช่วยนายช่างโยธา
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1 นางสมจิตร  แก้วล้วน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
2 นางปราณี  นันชัย ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
3 นางสาวฉวีวรรณ  ไชยเรือน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

พนักงางเหมาบริการ รวม 27  คน

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
สำนักงานปลัด อบต.
1 นายสังวาลย์  ดวงยา กู้ชีพ – กู้ภัย
2 นายอภิชาติ  คำพลา กู้ชีพ – กู้ภัย
3 นายธีระพงษ์  จำปารัตน์ กู้ชีพ – กู้ภัย
4 นายธีรภัทร  สิทธิกัน กู้ชีพ – กู้ภัย
5 นายสงกรานต์  เรืองหล้า กู้ชีพ – กู้ภัย
6 นายวุฒิศักดิ์  แก้วมารัตน์ กู้ชีพ – กู้ภัย
7 นายชัยวัฒน์  กล้วยแพะ กู้ชีพ – กู้ภัย
8 นายเสถียร  งามคำตัน คนงานเก็บขยะ
9 นายอุ่น  สถานปัน คนงานเก็บขยะ
10 นายรัตน์  มณีกันธัง คนงานเก็บขยะ
11 นายจันทอน  คงมณี คนงานเก็บขยะ
12 น.ส.เกษศิรินทร์  ชินายศ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
13 นายชินกร  ไชยราช ยาม
14 นางสาวปาณิสรา  ยาวิลาด กู้ชีพ – กู้ภัย
15 นายตระการศักดิ์  ถุงแก้ว กู้ชีพ – กู้ภัย
16 นายกิตติศักดิ์  ทะขัติ กู้ชีพ – กู้ภัย
17 นายธงชัย  มหายศนันท์ กู้ชีพ – กู้ภัย
18 นายเอกราช  ศรีทิพย์ กู้ชีพ – กู้ภัย
19 นายอนุสรณ์  ปินใจ กู้ชีพ – กู้ภัย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
กองคลัง
1 นายอนุวัฒน์  ก้อนแก้ว พนักงานเก็บค่าธรรมเนียมขยะ
2 น.ส.นงนภัส  เลาเหล็ก พนักงานเก็บค่าธรรมเนียมขยะ
กองช่าง
2 นายธีรพงษ์  ไชยเรือน คนงานทั่วไป
4 นายเกียรติศักดิ์  ขัดเขียว คนงานทั่วไป
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1 นายณวัฒน์   นันชัย ยามประจำ ศพด.ตำบลไชยสถาน
2 นางธัญจิรา  ปัญญะ ยามประจำ ศพด.ม.พัน 15
3 นางกาญจนา  สมบัติปัน ยามประจำ ศพด.ม.พัน 15
4 นางสาวนภัสชนก  ธรรมศิลป์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *