คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนป้องกันการทุจริตประจําปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนจัดหาพัสดุ/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
สถิติการให้บริการประชาชน
คู่มือปฏิบัติงาน
ขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติ
งานบริหารบุคคล
ดาว์นโหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม งานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563

  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • สาระน่ารู้/บทความ
  • คู่มือประชาชน ตาม
  • รบ.อำนวยความสะดวก

Visitor Website

000014
Users Today : 2
Users Yesterday : 1
Users Last 7 days : 13
Users Last 30 days : 13
Users This Month : 13
Users This Year : 13
  • ประกาศซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศจัดซื้อ
  • ประกาศราคากลาง
  • รายงานผลการจัดซื้อ

สถานที่ตั้งสำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
10 ม.9 ตำบลไชยสถาน
อ.เมืองน่าน จ.น่าน
Email : chaisatarn055@gmail.com
โทรศัพท์ : 054-787231
โทรสาร : 054-787002

ช่องทางติดต่อเรา

กลับด้านบน